Notice and Take Down procedure DealBanana

 1. In het onderstaande beschrijft DealBanana de procedure waarmee Dealbanana een Notice and Take Down(hierna: “NTD”) zal afhandelen. Dit betreft een verzoek tot het wijzigen en/of verwijderen van aanbod op Dealbanana.com geplaatst door Dealbanana en/of externe partijen.
 1. Dealbanana zal voor zover mogelijk vasthouden aan de hier genoemde procedure. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, dan is Dealbanana geenzins gehouden tot het volgen van deze procedure. Verzoekers noch derde kunnen geen rechten ontlenen aan deze procedure.

Verzoek tot verwijderen/wijzigen aanbod

 1. Een verzoek tot verwijdering/wijziging wordt slecht in behandeling genomen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  - verzoeker een belanghebbende is;
  - het aanbod onrechtmatig is, of anderszins in strijd met de wetgeving of rechten van derden;
  - verzoeker heeft voldaan aan alle inhoudelijke vereisten van de NTD.
 1. Na ontvangst van een verzoek zal Dealbanana:
  - de ontvangst bevestigingen aan verzoeker;
  - controleren of het aan de vereiste van de NTD voldoet;
  - indien noodzakelijke aanvullende informatie opvragen bij verzoeker;
  - beoordelen of het aanbod onrechtmatig is, of anderszins in strijd met de wetgeving of rechten van derden;
  - het aanbod buiten gebruik stellen dan wel aanpassen of het verzoek afwijzen.
 1. Het verzoek tot verwijdering of wijziging zal in ieder geval bevatten:
  - (bedrijfs)naam van verzoeker;
  - addres van verzoeker;
  - contactpersoon betreffende het verzoek;
  - correspondentieadres;
  - telefoonnummer;
  - URL aanbod op dealbanana.com;
  - naam verkoper;
  - wis van de klacht;
  - beschrijving waarom het aanbod onrechtmatig of anderszins in strijd is met de wet;
  - in geval van een copyright schending een url naar de originele locatie van het aanbod;
  - bewijs dat verzoeker rechthebbende is ten aanzien van de geschonden rechten;
  - b ewijs dat het aanbod niet origineel is, bijvoorbeeld door een proefaankoop.
 1. Een verzoek tot wijziging en/of verwijdering kan worden gestuurd aan legal@dealbanana.com
 1. Dealbanana zal na ontvangst van een volledig verzoek binnen een redelijk termijn uitsluitsel geven aan verzoeker over het verzoek, zulks binnen een termijn van 15 werkdagen.
 1. Mocht voornoemde termijn van 15 werkdagen te lang zijn dan kan Verzoeker opteren voor een spoedbehandeling. Verzoeker dient een spoedbehandeling te motiveren. Dealbanana zal, indien akkoord met de spoedbehandeling, binnen 48 uur uitsluitsel geven over het verzoek.
 1. Dealbanana zal slechts overgaan tot het wijzigen en/of verwijderen van het aanbod indien onmiskenbaar is aangetoond dat het aanbod onrechtmatig is en/of anderszins in strijd met wetgeving of rechten van derden, zulks ter beoordeling van Dealbanana. Het staat Dealbanana geheel vrij om haar moverende reden niet op te treden tegen het aanbod onrechtmatig is en/of anderszins in strijd met wetgeving of rechten van derden.
 1. Dealbanana zal aan een verzoek tot wijziging en/of verwijderen van het aanbod slechts gevolg geven indien de melder Dealbanana, en alle daarbij betrokken personen, vrijwaart tegen iedere schade die Dealbanana of de daarbij betrokken personen lijden als gevolg van het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van het betreffende aanbod. Dealbanana kan daarnaast andere voorwaarden stellen aan toewijzing van een verzoek.